Om Medborgarpolitik

Med granskningar och avslöjanden, rapporter och debattinlägg baserade på verkligheten och äkta fakta, vill föreningen Medborgarperspektiv.se kunna påverka svensk politik. Tillkortakommanden ska lyftas fram och granskas. Genom telefonjournalistik, artiklar, reportage och studioinslag ska missförhållanden lyftas fram och ansvariga klandras. Listan över möjliga granskningsområden är lång.

Vi emottar väldigt gärna tips. Visselblåsare som avslöjar missförhållanden i verksamheter som de är verksamma i är extra välkomna. Anonymitet utlovas om så önskas.

Vi hjälper till med det som behövs för att göra informationen presentabel och slagkraftig.

Följande områden bedöms som särskilt viktiga för granskning: Politiker- och myndighetsmissbruk inklusive rättsväsendet, överstatlighet och inflytande från icke-valda organisationer, energikrisen, invandringspolitiken, kriminaliteten och skatter.

Målsättning: Att påverka svensk politik i riktning mot:

 • Ett ökat medborgerligt inflytande i fria val,
 • ökade möjligheter till medborgerligt inflytande även mellan de nationella valen,
 • ökad rättssäkerhet och ett icke-politiserat rättsväsende och tillräcklig polisiär kraft för att upprätthålla lag och ordning,
 • opolitiska myndigheter som följer svensk lag och givna direktiv,
 • en fri och öppen debatt baserad på svensk lag och inte på utomrättsliga villkor definierade av olika civilsamhällets gruppers och organisationers åsikter och inflytande,
 • ett medielandskap med många och stora fria media som är oberoende av offentlig finansiering,
 • ett minskat inflytande från globala och globalistiska organisationer och ökat nationellt självbestämmande,
 • självständigt och tillräckligt nationellt försvar,
 • reglerad invandring baserad på att invandrare skall bidra positivt till samhällsutvecklingen och redan på kort sikt bli självförsörjande,
 • en hållbar energipolitik med målet att skapa stabil energiförsörjning till rimliga priser för både medborgare och företag utan subventioner och styrande beskattning,
 • en miljöpolitik inklusive klimatpolitiken som tar hänsyn till Sveriges bästa i förhållande till de realistiska möjligheterna att påverka globalt,
 • ett fritt näringsliv med mindre detaljregleringar speciellt på lokal nivå,
 • ett större inflytande från lokala myndigheter och befolkning över den lokala planeringen inom ramar som bestäms nationellt genom lagstiftning,
 • en ökad självförsörjningsgrad på livsmedel och energi och viktiga insatsvaror,
 • ett erkännande av svensk kultur och vidare utveckling av den genom civilsamhällets försorg utan statlig styrning,
 • ett lägre skattetryck som möjliggör individuell utveckling och sparande samt incitament till privata satsningar på företagande,
 • en minskad byråkrati genom färre och mindre myndigheter,
 • ett fritt skolval men central kunskapskontroll och krav på uppfyllande av vissa läroplaner,
 • ett opolitiserat utbildningsväsende med fria universitet för fri forskning,
 • en mindre byråkratisk sjukvård och mindre centralisering samt större möjligheter till privata vårdinitiativ för att befrämja utveckling.