Redaktionell policy

Medborgarpolitiks 18 publicitetsregler

 1. Medborgarpolitik eftersträvar en korrekt nyhetsförmedling.
 2. Medborgarpolitik källgranskar. Vi kontrollerar sakuppgifter utifrån bästa förmåga. Äldre artiklar kan bli föremål för förnyad granskning. Eftersom kommentarsfälten normalt är öppna kan faktakorrigeringar i efterhand ske med hjälp av läsarskaran.
 3. Medborgarpolitik eftersträvar att löpsedel, rubrik och ingress korrekt ska återspegla texten i en artikel.
 4. Medborgarpolitik eftersträvar att finna fotografier och illustrationer som ska återspegla texternas innehåll. Bilder och grafiska illustrationer ska inte utnyttjas på ett missvisande sätt. Är artikeln en satirisk text (ev. med en satirisk bild) ska artikeln tydligt märkas upp med ordet “SATIR”.
 5. Medborgarpolitik korrigerar alltid felaktig sakuppgifter. Det kan ske i efterhand när det är påkallat. Personer som omskrivits i texter ska alltid ha rätten att kunna bemöta ett påståenden. Dessa individer har rätt till att också få en replik införd i Medborgarpolitik. En rättelse eller ett genmäle ska publiceras utan dröjsmål och på ett sätt så att det tydligt kan uppmärksammas av de som har fått del av de ursprungliga uppgifterna, allt för att omskrivna personer får möjlighet till upprättelse.
 6. Medborgarpolitik ska utan dröjsmål publicera eventuellt klander från t.ex. omnämnda privatpersoner, Pressens Opinionsnämnd, Mediebudsmannen eller liknande.
 7. Medborgarpolitik ska undvika att publicera texter som kan kränka en persons privatliv eller möjlighet att kunna leva obekymrat i samhället. Speciell hänsyn ska tas till icke offentliga personer. Publicitet ska svara mot ett uppenbart allmänintresse som kräver offentlig belysning.
 8. Medborgarpolitik undviker normalt att publicera information om t.ex. brottsmisstankar riktade mot enskilda individer som inte dömts i en domstol. Särskilt hänsyn ska tas till anhöriga och drabbade.
 9. Medborgarpolitik visar offer för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Vi undviker att publicera namn och foton på offer av hänsyn till offer och deras anhöriga.
 10. Medborgarpolitik ska undvika att framhäva berörda personers etniska ursprung, könsidentitet, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget eller är missaktande.
 11. Reglerna som listas här gäller alltid även bildmaterial.
 12. Bilder och foton eller bildtext får ej vilseleda eller lura läsaren. Förändringar i bilder ska redovisas med markörer såsom: kollage, montage, beskärning eller retusch.
 13. Medborgarpolitik ska eftersträva att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material möjlighet att bemöta kritiken i samma publicering. Alla parters olika ståndpunkter bör komma med. Anmälningar som riktats mot en invid kan ha som syfte att skada den som blivit anmäld.
 14. En person som är misstänkt för brott ska alltid betraktas som oskyldig till dess att en fällande dom slagits fast av en domstol.
 15. Medborgarpolitik ska undvika att namnpublicera för att minska risken att människor skadas. Allmänintresset kan dock innebära att namn bör anges och hänsyn bör i så fall tas till ett eventuellt offers åsikter angående namnpublicering av t.ex. en förövare.
 16. Om inte namn anges undviker vi att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 17. Medborgarpolitik registrerade utgivare är ytterst ansvarig för namn- och bildpubliceringar.
 18. Medborgarpolitik erbjuder privatpersoner (både offentliga, men särskilt icke offentliga personer) möjligheten att negativa (ryktesdestruktiva) sökträffar som leder till artiklar i Medborgarpolitik kan tas bort eller döljas. Medborgarpolitik tar därmed hänsyn till hur sökresultat gestaltar sig på Google. Inaktuella debattartiklar i Medborgarpolitik, vars sökträffar kan anses negativt påverka en enskild persons liv eller arbete, kan nedprioriteras. Berörda personer kan anmäla negativa sökträffar till Medborgarpolitik.