Lästips
Lästips

Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen – Del 1

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice

ANALYS. Grupperna bakom Den Nya Världsordningen (NWO) är fyra och de drivs av olika mål. Dan Ahlmark analyserar hur överstatligheten i världen växer och tar greppet. Arbetet leder till gruppkonformitet, industrianpassning, radikalisering, utslagning av små och medelstora företag, centralisering och ökad kontroll på alla detaljnivåer.

Socialistiska demokratiska partier och regeringar (A) syftar  i många fall till att via överstatliga organisationer kunna införa (mera) socialism i sina egna länder. Icke-europeiska sådana länder önskar dessutom erhålla en kraftigt ökad ekonomisk hjälp.

De överstatliga organisationerna (B) med anknytande stödstruktur bestående av många propaganda-organisationer, stiftelser o dyl drivs av ledare med liknande – eller kanske radikalare – åsikter.

Privata fonder och stiftelser har finansierat många konferenser och sammankomster, där överstatliga och privata organisationer drivit nya initiativ och utvidgning av de förras befogenheter.

Det internationella ekonomiska etablissemanget (C) vill skydda sina egna företag mot konkurrens bla genom att skapa och utnyttja internationella regelsystem, som kan hindra nya konkurrenter. Genom att minska eller eliminera nationell suveränitet och frihet för regeringar att styra den ekonomiska politiken, nationella konkurrenslagstiftningar etc vill man skydda sin ställning mot ej sympatiskt inställda regeringar samt konkurrenter.

Vissa företag exempelvis inom elektronik vill bli de överstatliga organisationernas kompiskapitalister och genom order och företräde framför andra på vissa områden skaffa sig ett monopolliknande eller tekniskt övertag. Dessa bolag styrs ibland av moguler med enorm makt inom sin industri.

De auktoritärt – i vissa fall totalitärt – styrda staterna (D) har målet att krossa Västs maktställning. Beträffande gruppernas samverkan samarbetar grupp B kontinuerligt med C och nära A. Grupp D har nära kontakter med C, och samarbetar inom organisationernas ram med A och B.

 

Innebörden av NWO:s mål

Bland NWO:s syften märks påverkan i kollektivistisk riktning av länders inrikespolitik på olika områden tex klimat, energi, hälsovård och prioriterade områden i Agenda 2030.

Denna elit arbetar också för att överstatliga organisationer ska ha större makt över media inkl internet. De önskar bl a att stora elektroniska övervaknings- och kontrollsystem utvecklas inom ramen för FNs Agenda 2030, vilka möjliggör bevakning av identiteter, åsikter och beteenden hos befolkningarna i enskilda stater.

Företagen inom World Economic Forum (WEF), som just representerar vissa globalt aktiva storföretag, har speciellt tillträde till beslutsfattarna i FN och överstatliga organ.

Via WEF (kanske WEF:s främsta funktion?) marknadsför dessa just sådana system i syfte att få sin produktutveckling delvis betald och säkra stora order. De kan då också etablera starka och varaktiga konkurrenspositioner på snabbt växande produktområden och därigenom slå ut mindre eller konkurrenter med enbart en nationell bas.

Vissa företag inom elektronik, sociala media mm önskar delta i projekt med diskutabla syften (kontroll av befolkningar), vilket kan medföra, att de eventuellt blir nutidens Zyklon B företag (1). Sådana utvecklingsmål kan realiseras inom ramen för NWO, där enskilda globala organisationer stöttade av privata intressen kan driva fram sådana projekt inom enskilda områden.

Klara riktlinjer för vad som är oacceptabel kontroll av befolkningar verkar inte ha fastställts. Det görs ingen skillnad mellan företag kontrollerade av diktaturer eller ej.

Att stödja en politik för kontantlöshet och ge stater möjlighet att vid behov helt kontrollera människors ekonomi överensstämmer också med NWO:s syften.

Att införa NWOs logiska, men naturligtvis mest komplicerade slutkomponent: en världsregering, är en uppgift av en helt annan dignitet. En överstatlig konstitutionell struktur skulle kräva insatser av ett stort antal regeringar och långa förhandlingar av ett slag och komplexitet, som tidigare kanske aldrig förekommit i världen.

  • För grupp A och B är det självklara långsiktiga målet en världsregering, som successivt tar över allt mer beslutsrätt från nationer eller federala regionala organisationer av EUs slag (som i många avseenden övertagit medlemsnationernas bestämmanderätt).
  • Grupp C kommer vid någon punkt i utvecklingen att upplösas, då ägarna förstår att en socialistisk världsstat ändå inte ligger i deras intresse.
  • Grupp D:s medlemmar stöttar så länge detta främjar de individuella ländernas nationella mål.

Förutsättningarna för en världsregering

Bland stötestenarna för ökad politisk global integration återfinns bl a det faktum, att majoriteten av FNs medlemmar är icke‑demokratiska stater av varierande hårdhetsgrad (2).

Karaktären av medlemsstaterna med sådana auktoritära drag borde utgöra ett avgörande hinder för NWO. Det gäller särskilt som även länder i en acceptablare kategori (demokratier med brister) kan ha sådana regeringar, att riktiga demokratier inte borde tillåta dessa ha någon inverkan på sina länders inrikespolitik.

Kina orealistisk som medlemsstat i en Världsregering

Bland de icke-demokratiska länderna finns dessutom Kina, världens befolkningsmässigt största (snart andra) land och med klara mål att bli global världsledare. Landet är utpräglat auktoritärt och på glid mot att bli totalitärt.

Detta är skälet till att demokratiska länder bör snarast börja behandla Kina som man tidigare behandlade Sovjetunionen. Landet är ett betydande framtida hot mot världens demokratier (3).

Att ha med Kina i en världsregering är helt orealistiskt. Pga svårigheterna gällande det landet skjuts därför dess medlemskap troligen framåt i tiden. Kina kan liksom USA under en period lämnas utanför världsstaten i syfte att bara få den senare på plats, vilket skulle vara en enorm framgång för socialister av alla slag.

Men alla världens stater med diskutabla eller fördömliga regeringar borde i sig göra försöket att åstadkomma en regering med global räckvidd till ett klart misslyckande. Men tyvärr kommer sannolikt grupperna bakom NWO att försöka tvinga igenom en frihetligt och demokratiskt sett oacceptabel lösning, vilken västerländska socialistregeringar alternativt svaga borgerliga sådana faller för.

 

Läs mer av artikelserien om NWO på min blogg.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand

Referenser

  1. Nya Dagbladet (Ahlmark): Företagsjättarna som möjliggör en totalitär samhällsutveckling
  2. Nya Dagbladet (Ahlmark): FN har alltför många motbjudande medlemsstater
  3. Epoch Times (Ahlmark): Vilken handelspolitik är lämplig mot Kina? – Del 1 av 2

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och
konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han har därefter arbetat som medborgarjournalist, vars artiklar publiceras i tryckta och elektroniska media.


Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Dan är medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Dan är medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Dan Ahlmark: Allvarliga brister i den svenska författningen och inom partierna

Artikeln har tidigare publicerats på NewsVoice. Det är tydligt, att...

126 saker som media inte gärna skriver om.

Nedan följer områden som svenska journalister i etablerad media...

Tricotöser

Av PATRIK ENGELLAU 13/6-24 Tidigare publicerad på Det Goda Samhället: Förr...

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

  Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det...