Lästips
Lästips

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

 

Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det gäller naturligtvis även för Sverige. Den pågående samhällsomvandlingen kan inte förstås om man inte har, åtminstone rudimentära, kunskaper om Islam. I bifogad artikel presenteras en översiktlig genomgång av Islam med koppling till svenska förhållanden.

Enligt islams doktrin är vi alla muslimer, 

något som vi icke muslimer inte har förstått. Islam är ingen ursprunglig religion utan bygger på en fri sammanställning av judisk-kristna texter. Enligt denna doktrin är judendomen som religion ogiltig efter att den ersatts av kristendomen, och kristendomen ogiltig för att den ersattes av islam.

I det följande sammanfattar författaren till ”Islam under slöjan” (2014, 3:e upplagan), Nils Dacke (pseudonym), sin syn på islam samt ger ett antal exempel på hur den utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Nils Dacke är väl bevandrad inom i islamologi.

Världshistoriens grövsta lögner.

Strax efter terrorattackerna mot New York och Washington (9/11) och på liknande sätt efter terrordåden i London ett par år senare uttalade Bush och Blair att ”Islam is a religion of peace” och ”This has nothing to do with Islam”. Detta trots att förövarna tydligt hänvisat till just islam och att dåden var helt i linje med islams föreskrifter så som de framgår av Koranen, sunna och sharia. Deras uttalanden måste räknas bland världshistoriens grövsta lögner. Trots det ser jag uttalandena som en tes mot vilken jag avser att formulera en antites

Islam är en totalitär, teokratisk antidemokratisk och antiliberal ideologi

Den islamiska ideologin motsätter sig grundläggande mänskliga rättigheter. Islam förtrycker sina egna kvinnor genom särskilda regler och den behandlar anhängare av andra religioner vilka lever under islamiskt styre som andra klassens medborgare (dhimmis) med särskild skatt och under diskriminerande regler.

Jag grundar denna antites på Koranen, sunna och sharia (vilken i huvudsak är en syntes av Koranen och sunna) samt på regler som tillkom under de första kaliferna och officiella dokument från OIC (Organization of Islamic Cooperation) vilken representerar samtliga muslimska länder.

Yusuf al-Qaradawi var i många år och fram till sin död hösten 2022 en av de främsta och mest lärda inom islam. Hans uttalanden var ofta vägledande för den islamska världen. Ett av hans många kända uttalanden: ”Eftersom islam är ett omfattande system av dyrkan (Ibadah) och lagstiftning (Sharia) innebär godkännande av sekularism övergivande av sharia, ett förnekande av den gudomliga vägledningen och ett förkastande av Allahs förelägganden”. Detta är ett klart avståndstagande från demokrati.

På liknande sätt uttalar sig det högsta ledarskapet inom OIC i Kairodeklarationen som sammanfattar 57 muslimska länders avvikande uppfattning om mänskliga rättigheter enligt FN:sdeklaration. Förenklat: Islam är inkompatibelt med västerländsk demokrati. De förvägrar därför den i Sverige gällande tolkningen i dessa väsentliga ämnen:

  • Åsikts- och yttrandefrihet
  • Religionsfrihet
  • Kvinnans och mannens likhet inför lagen
  • Icke-muslimers likhet inför lagen (jfr dhimmi)

och därmed demokrati.

Med detta kan min antites anses vara styrkt.

Denna totalitära och repressiva karaktär hos islam bekräftas av ett annat uttalande av Qaradawi”Om det inte fanns något dödsstraff för avfall (den som lämnar islam), skulle det inte finnas någon islam.” Qaradawi var aktiv i Muslimska Brödraskapet som är terrorstämplat i många länder. Han var en ledande imam som bland annat ansåg att Hitler rättvist straffade judar och hade stort inflytande till sin död 2022.

 

Islam strävar efter världsdominans

Islam har sedan början och helt enligt sina ”heliga” skrifter strävat efter dominans och herravälde över andra religioner och folk. Det främsta verktyget för att uppnå detta är och har varit jihad, strid mot de otrogna. Att delta i denna är enligt sharia en obligatorisk skyldighet. 

Jihad i betydelsen fysisk strid mot de otrogna var under många hundra år en mycket framgångsrik strategi i Asien såväl som i Europa och ledde till att islam kunde lägga under sig stora delar av tidigare kristna, hinduiska och buddistiska områden. Denna typ av jihad fortsatte under osmanerna fram till slaget vid Wien 1683, som vanns av de kristna under ledning av den polske kungen Johan III Sobieski och hans kavalleri. Det inledde nedgången av det osmanska imperiet. I Asien upphörde denna typ av jihad i och med det brittiska maktövertagandet i Indien.

Detta inledde en lång period av militär svaghet för islam i förhållande till västmakterna. Detta ledde inte till att de långsiktiga målen enligt Koranen avskrevs. Efter andra världskriget växte islams inflytande tack vare enorma oljeinkomster genom tillämpning av västerländsk teknologi. Man behövde utveckla en ny strategi för att i den rådande situationen nå de islamiska målen (världsdominans).

Islam utgör det största röstblocket i FN

Det första steget som togs var att i september 1969 bilda OIC (Organization of Islamic Conference) med syftet att samverka för gemensamma mål och intressen. År 2011 ändrades det officiella namnet till (Organization of Islamic Cooperation). OIC utgör idag det största röstblocket inom FN.

Nästa steg var att med utgångspunkt i islams ideologi utveckla metoder/strategier för att stärka islams inflytande i världen. 

Det är viktigt att hålla i minnet att lögnen är ett viktigt vapen inom islam. Enligt sharia är det tillåtet att ljuga om syftet är tillåtet enligt sharia och obligatoriskt att ljuga om syftet enligt sharia är obligatoriskt. Eftersom jihad är obligatorisk är det alltså obligatoriskt att ljuga för att främja jihad.

Glöm aldrig att islam är en totalitär ideologi som med alla medel strävar efter dominans enligt Koranen och sharia. Den är det största hotet mot fred och demokrati.

Exempel på framgångsrika strategier för att stärka islams inflytande redovisas nedan.

Migration kombinerat med infiltration

Strategin går ut på att migrera till otrognas länder och där infiltrera befintliga organisationer. Den har med framgång tillämpats i USA och många länder i Europa. Det finns sedan länge en väl dokumenterad och utmejslad strategi för hur denna form av ”stealth jihad” skall genomföras. Man talar om metoden som en ”grand jihad” (storslagen jihad).

Strategin sammanfattas i ett ”Förklarande Memorandum”

Vi måste också samla och ta med oss “element” av det allmänna strategiska målet för rörelsen i Nordamerika och jag kommer med avsikt att upprepa dem numrerat.”

l – Etablera en effektiv och stabil islamisk rörelse ledd av det muslimska brödraskapet.

2 – Adoptera muslimers mål nationellt och globalt.

3 – Utöka den observanta muslimska basen.

4 – Ena och styra muslimernas ansträngningar.

5 – Presentera islam som ett civilisationsalternativ

6 – Stödja upprättandet av den globala Islamiska staten var den än är.

Det måste understrykas att det har blivit tydligt och tydligt känt att alla är överens om att vi måste “etablera” eller “aktivera” Islam och dess rörelse i denna del av världen.

Där sägs även följande: ”Ikhwan (Muslimska Brödraskapet (MB)) måste förstå att deras arbete i Amerika är ett slags storslaget jihad i att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och “sabotera” dess eländiga hus med deras händer och de troendes händer så att det elimineras och Guds religion vinner över alla andra religioner.”

Det bör framhållas att detta ”Memorandum” har godkänts som bevis av en hög domstol i USA.

På liknande sätt har islam etablerat starka brohuvuden i flera länder i Europa, inte minst i Sverige. Här finns ett antal s.k. utanförskapsområden med islamsk dominans. Infiltrationen av etablerade politiska partier har delvis varit framgångsrik. Man har lyckats få in ett antal etablerade islamister i Riksdagen representerande flera olika partier. Under flera år satt en fullfjädrad islamist, Kaplan, som minister i den socialdemokratiskt ledda regeringen. Aningslösheten är uppenbarligen obegränsad.

Invandringspolitik

Den tidigare ansvarslösa invandringspolitiken har i betydande grad främjat den islamistiska strategin och samtidigt försatt Sverige i ett synnerligen prekärt läge med stora utanförskapsområden där en stor del av den invandrade befolkningen är arbetslös och lever på bidrag från majoriteten. Ansvariga politiker har inte förstått eller velat förstå att invandrande muslimer av ideologiska skäl inte vill låta sig integreras i ett ”otroget” samhälle.

Som en följd av denna orimligt stora migration har det i flera länder, inte minst i Sverige uppstått en grov brottslighet som naturligtvis också bidrar till att destabilisera landet.

Islam har kontroll över kvinnor

Islam har i sig själv flera av de viktiga förutsättningarna för att göra denna strategi möjlig, nämligen stark kontroll över sina kvinnor vilket leder till höga födelsetal i aktuella islamiska utvecklingsländer. Det stora födelseöverskottet leder till kraftiga befolkningsöverskott, vilket man försöker lösa med migration till främst europeiska länder. Ni tror väl inte att de oljerika muslimska länderna i Mellanöstern är benägna att ta emot några av sina muslimska systrar eller bröder? Naturligtvis inte. Den övergripande islamiska strategin går ju ut på att infiltrera och därmed försvaga otrogna länder.

Sverige och islamiseringen

Det är mer än hög tid att världens demokratiska stater på allvar analyserar alla de aktiviteter som pågår i världen och som alla syftar till att allvarligt försvaga världens demokratier för att bereda vägen för olika antidemokratiska regimer med medlemmarna av OIC i spetsen och deras antidemokratiska totalitära ideologi. Beträffande Sverige måste islamiseringen och Socialdemokraternas samarbete (skrivet avtal sedan 1994 med löfte om platser inom S politiken) med Muslimska brödraskapet kartläggas i detalj och offentliggöras. En konsekvensbeskrivning av den pågående islamiseringen jämte en konsekvensanalys av fortsatt islamisering måste upprättas. Vidare måste politiker förklara i konkreta termer vad syftet är med islamiseringen. Slut på Nils Dacke text.

Att som Löfven säga att vi ska aldrig kritisera Islam är mycket aningslöst. 

Islam är en ideologi med uttalade expansiva ambitioner. Det är ett viktigt perspektiv att ha i beaktande anser vi i föreningen Medborgarperspektiv.se.

Skrivet av Nils Dacke, återpublicerat av föreningen Medborgarperspektiv.se med Åke Thunström som ordf

20240608

Texten är fri att använda

Dokument nr 10

Övriga dokument, se https://www.medborgarpolitik.nu/category/lobbying/

Avsändaren kan kontaktas för att vara med på distr. lista.

 


Föregående artikel
Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Fria media står och stampar

Fria media är idag en vital aktör i samhällsdebatten....

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...